Exemplu de evaluare academică

Listez mai jos un model de evaluare aplicat recent la o facultate de la noi din țară. Am încercat să elimin datele de identificare ale facultății/universității, pentru că nu identitatea era punctul esențial aici - ci realizarea faptului că activitatea așteptată prin lege de la un cadru universitar este foarte complexă.

==============================================

Domnul/ Doamna _____________________, având funcţia de CONFERENŢIAR, titular al contractului individual de muncă, înregistrat sub nr. ________, are următoarele sarcini şi atribuţii, reprezentând norma didactică de bază:

A.    Activităţile didactice cuprinse în norma din statul de funcţii la rubricile aferente postului didactic respectiv, unde, în funcţie de postul didactic, intră:

  1. activităţi de predare (inclusiv pregătirea acestora), conform statelor de funcţii;
  2. activităţi de seminar, proiecte de an, lucrări practice şi de laborator (inclusiv pregătirea acestora), conform statelor de funcţii;
  3. activităţi de evaluare în cadrul activităţilor didactice directe, conform statelor de funcţii;
  4. îndrumarea (conducerea) a minim 2 lucrări de licenţă/ absolvire şi/sau de disertaţie (master);
  5. îndrumarea practicii studenţilor (min. 3,5 ore);
  6. consultaţii cu studenţii, anunţate printr-un orar afişat la cabinet (min. 2 ore/ săptămână);
  7. activităţi de îndrumare (tutorat) a studenţilor (1 specializare/ an);
  8. activităţi de evaluare în cadrul concursurilor de admitere, la toate formele de învăţământ;
  9. activităţi de evaluare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor, la toate formele de învăţământ;
  10. activităţi în cadrul concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante sau a altor posturi, în conformitate cu programele departamentului şi facultăţii (în funcţie de necesităţi).

 1. Activităţi de pregătire:
  1. elaborarea/ actualizarea protocoalelor pentru lucrările de laborator, conform statelor de funcţii;
  2. participarea la întreţinerea laboratoarelor didactice existente şi asigurarea bunei funcţionări a acestora, în limita resurselor financiare disponibile;
  3. participarea (audiere) la susţinerea publică a tezelor de doctorat, conferinţe, simpozioane, congrese naţionale şi internaţionale, în domeniul de activitate sau în domenii interdisciplinare;
  4. participarea şi susţinerea de conferinţe în cadrul schimburilor academice între departament/ facultate/ Universitate şi universităţi respectiv unităţi corespunzătoare din ţară şi străinătate, sau la alte manifestări în cadrul departamentului/ facultăţii.

 1. Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, de creaţie artistică, potrivit specificului:
  1. activităţi de cercetare ştiinţifică, prevăzute în minimum un program de cercetare;
  2. publicarea rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică în studii şi volume (coautor la minim 3 publicaţii în 3 ani);
  3. depunerea câte unui exemplar din lucrările publicate la departament (în format electronic);
  4. completarea la zi a bazei de date Managementul cercetării;
  5. participarea, o dată la 3 ani, la o conferinţă internaţională.

D.    Alte activităţi:

  1. participarea la şedinţele de departament prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi la reuniuni ale Consiliului facultăţii şi Senatului, în conformitate cu calitatea deţinută;
  2. elaborarea de documentaţii/ rapoarte/ materiale, în conformitate cu calitatea deţinută şi cu solicitările directorului de departament sau decanului;
  3. participare la acţiuni de organizare, management al instituţiei, în conformitate cu calitatea deţinută şi cu solicitările şi oportunităţile instituţiei.

Detalierea activităţilor din fişa postului, specifice unui an academic, se va face într-o anexă, pentru fiecare angajat în parte. Anexa se consideră parte integrantă a fişei postului.

            Neîndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor din Fişa individuală a postului atrage după sine dreptul angajatorului de a reconsidera gradaţia de merit, premiile, aprobarea pentru ocuparea unui post vacant prin plata cu ora, celelalte facilităţi sau beneficii oferite angajaţilor, poziţia în universitate, în conformitate cu prevederile legale.

Conform contractului colectiv de muncă, numărul de ore pentru norma unui cadru didactic din învăţământul universitar este de 1640 de ore/an. Acestea se distribuie între cele patru categorii de activităţi cuprinse în fişa postului, aşa cum rezultă din prezenta anexă.
75% din numărul de ore alocat unei categorii de activităţi este obligatoriu a fi acoperit cu activităti din categoria respectivă, iar restul de 25% din timp se poate realoca la o altă categorie de activităţi prevăzută în fişa postului, cu păstrarea standardelor de calitate şi realizarea delivrabilelor minime prevăzute de fişa postului.

A. Activitati didactice de tip A (656 ore)
La aceasta categorie de activităţi se vor trece orele prevăzute în statul de funcţii, pentru fiecare poziţie în parte (în ore convenţionale) + minim 250 ore fizice de alte activităti didactice.

A_01 Norma didactică de bază
[A.I. Activitati de predare (inclusiv pregatirea acestora) + A.II. Activitati de seminar, proiecte de an, lucrari practice si de laborator (inclusiv pregatirea lor) - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
- profesor, 7 ore conventionale din care cel puţin 4 ore curs;
- conferenţiar, 8 ore conventionale din care cel puţin 4 ore de curs;
- lector, 10 ore conventionale din care cel puţin 2 ore de curs;
- asistent, 11 ore conventionale
Norma personalului didactic care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţificş se majorează cu 4 ore convenţionale/saptamână, fără a depăși numarul maxim de ore prevazut de lege pentru poziţia didactică.
In conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie Nr. [...]:
Denumire activitate
Coeficient de conversie a orei fizice în ore convenționale
Licenţă
Master/ Doctorat
activităţi de predare (curs)
2
2,5
activităţi de predare în limbi de circulație internaţională
2,5
3,13
activităţi de seminar
1
1,5
activităţi de seminar în limbi de circulație internațională
1,25
1,88
lucrări practice
1
1,5
lucrări practice în limbi de circulație internațională
1,25
1,88
lucrări de laborator
1
1,5
lucrări de laborator în limbi de circulație internațională
1,25
1,88
îndrumare de proiecte de an
1
1,5
îndrumare de proiecte de an în limbi de circulație internațională
1,25
1,88

Discipline normate la functia de baza din statul de functii
Nr
Disciplina
Tip de activitate
Anul de studii
Specializarea
Nr de oreA_02 Îndrumarea conducerii lucrărilor de finalizare a studiilor
[A.III. Indrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor, a lucrarilor de licenta si de disertatie - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
Lucrare de licenţa = 10 ore fizice; nr de ore se imparte la nr conducatori
Lucrare de Disertatie /lucrare de absolvire (master, postuniversitar) = 12 ore fizice; nr de ore se imparte la nr conducatori
În conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie Nr. [...]:
îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă
10 ore fizice/lucrare/an
îndrumarea elaborării disertaţiilor de master
12 ore fizice/lucrare/an
Conform hotărârii Consiliului facultatii este obligatorie coordonarea unei lucrari de finalizare de studii (licenţa / diploma de absolvire / disertatie) în anul academic pentru care se intocmeste Fisa Postului și propunerea a două subiecte pentru lucrări de finalizare de studii.

Nr
Numele si prenumele
An
Specializare
Forma de finalizare
Nr de ore

A_03 Activitate de practică tehnologică şi practică de specialitate (inclusiv pregătirea acestora)
[A.V. - din Contractul Colectiv de Munca, Nr.[...]]
activatati practice     8 ore/zi/grupa - practica in producţie  (inclusiv evaluarea corespunzătoare)
28 ore/an - practica in laboratoare de cercetare (indiferent de numarul de studenti)
Numarul grupei pentru practica productiva (in productie, in deplasare) sau
Nume student primit la practica in laborator (28 ore – alte activitati practice)
An
Specializarea
Numarul de studenti
Nr saptamini
Nr de oreA_04 Indrumarea doctoranzilor în stagiu
[A.VI. Indrumarea doctoranzilor in stagiu (activitate normata) si in poststagiu - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
In conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie Nr. [...]).  Aceste activităţi  se iau  în considerare  pentru toţi membrii comisiei de îndrumare a doctorandului.  Aceste activitati pot fi considerate pentru fisa postului, cu conditia sa nu fie remunerate din granturile doctorale.
îndrumarea elaborării tezelor de doctorat
20 ore fizice/lucrare/an

Nr
Numele si prenumele
Anul de doctoratura
Nr de ore

A_04a Alte activităţi didactice
La acest paragraf se pot considera si alte activitati didactice de predare / seminar / laborator/ proiect care nu sunt prevazute in norma de baza, fără să depăşească 8 ore fizice/săptamână.
In baza Contractului colectiv de munca ([...]) cursurile la scoala doctorala sau la scolile de studii avansate, la forma studii postuniversitare de specializare (inclusiv cursuri de pregatire pentru examene de definitivat sau dobandire de grad didactic), cursuri de perfectionare postuniversitare, module de curs pentru formare continua, alte cursuri (prelegeri) normate la forme moderne de invatamant universitar – se echivaleaza cu activitati de predare (curs) la nivel master/doctorat. Acestea pot constitui activitati didactice si pot fi incluse in acest capitol, cu conditia sa nu fie remunerate din alte surse de finantare.
In conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie Nr. [...]:

Denumire activitate
Coeficient de conversie a orei fizice în ore convenţionale

Master/ Doctorat
activităţi de predare (curs)
2,5
activităţi de predare în limbi de circulație internațională
3,13
activităţi de seminar
1,5
activităţi de seminar în limbi de circulație internațională
1,88

Nr
Disciplina
Tip de activitate
Anul de studii
Specializarea
Nr de oreActivităţi de evaluare
[A.VIII. Activitati de evaluare - in Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]

A_05 Evaluare in cadrul pregătirii prin doctorat [A.VIII.1. - in Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
- comisie concurs admitere = 1 ora  fizica/candidat
- comisie examene de doctorat =1 ore  fizica/candidat sau doctorand
- comisie susţinere publica teza de doctorat, inclusiv evaluarea tezei = 10 ore  fizice/teza
- evaluare referat doctorat si presustinere teza de doctorat (prin participare la colectivul de cercetare in care se sustin) = 2 ore  fizice/referat sau teza. Aceste activitati pot fi considerate pentru fisa postului, cu conditia sa nu fie remunerate din granturile doctorale.

Nr
Numele si prenumele
doctorandului
Numele si prenumele
conducatorului
Forma de evaluare
Data evaluarii
Nr de oreA_06 Evaluare în cadrul concursurilor de admitere la toate formele de învăţământ (licenţă, master, postuniversitare, altele decât doctoratul)
[A.VIII.2. Evaluare in cadrul concursurilor de admitere la toate formele de învăţământ (de lunga durata, de scurta durata, inclusiv postuniversitar, altele decât doctoratul) - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
- elaborare tematica si bibliografie = 2 ore  fizice/disciplina
- comisie redactare subiecte = 10 ore fizice/disciplina
- comisie examinare orala = 1/3 ore fizice/candidat
- comisie corectura lucrare = 1/3 ore fizice/lucrare
- supraveghere  examen= 4 ore fizice/proba
-comisie supraveghere inscriere 3 ore fizice/zi

Nr
Forma de invatamint
Tipul de evaluare
Nr de ore

A_07 Evaluarea în cadrul activităţilor didactice la toate formele de învăţământ (curs, seminar, proiecte de an, lucrări de laborator - colocvii)
[A.VIII.3. Evaluare in cadrul activitatilor didactice directe la toate formele de învăţământ – curs, seminar, proiecte de an (lucrari) de finalizare a studiilor, lucrari de laborator - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
In conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie Nr. [...]).
Obs. Se coreleaza cu A_01
activităţi de evaluare
0,5 ore fizice/student
- asistenta la examen oral = 0,5 ora fizica / student (la fel ca si titularul de disciplina)
- asistenta la examen scris = nr. ore fizice (durata probei scrise) / examen (la fel ca si titularul de disciplina)
- evaluare si notare examen final (in sesiunea de examene) = 0,5 ore fizice/student
- evaluare si notare colocviu (inclusiv colocviul de practică tehnologică pentru studenţii care au propus personal locaţia)   =  0,5 ore fizice/student
- evaluare si notare verificare pe parcurs (max. 1 ora fizica/student pentru disciplinele prevăzute cu VP in planul de invăţământ)
- evaluare si notare test pentru lucrările de laborator = 0,5 ore fizice/student

Nr
Disciplina
Forma de evaluare
Numar de studenti
Nr de ore
A_08 Evaluare şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor
[A.VIII.4. Evaluare si activităţi complementare in cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare si postuniversitare + A.VIII.9. Activităţi complementare si evaluarea activităţii de instruire prin forme de pregatire continua in alte profile decat cel medical - din Contractul Colectiv de Munca, Nr.[...]]
In conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie Nr. [...])
activităţi de evaluare
0,5 ore fizice/student
- elaborare tematica si bibliografie = 1 ora fizica/disciplina
- comisie redactare subiecte examen scris = 10 ore fizice/disciplina
- comisie examinare orala (sustinere lucrare licenta, absolvire, master) = 1/3 ore fizice/student
- comisie corectura lucrare (examen scris licenta) = 0,5 ore fizice/lucrare
- supraveghere (examen scris licenta) = 3 ore/proba
- organizare comisie finalizare studii = 5 ore fizice (pentru secretar comisie)

Nr
Specializarea
Tipul de evaluare/activitate
Nr de ore

A_10 Consultaţii
[A.XIV. Activităţi privind pregatirea si promovarea cadrelor didactice din invatamantul superior - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
In conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie Nr. [...]) Obs. Se coreleaza cu A_01 – activitati din norma in statele de functii. Programul de consultatii se afiseaza obligatoriu pe usa cabinetului profesoral.
Consultatii
28 ore fizice/an/disciplina

Nr
Disciplina
Anul
Specializarea
Nr de ore

A_11 Îndrumarea cercurilor ştiinţifice sau îndrumarea unor activităţi de cercetare cu studenţii în vederea obţinerii de către aceştia a unor burse/premii sau participarea la manifestări studenţeşti.
[A.X. Îndrumarea cercurilor ştiinţifice - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
In conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie Nr. [...])L:
Indrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti (cu certificarea de către Consiliu a existentei cercului)
28 ore fizice/an
Pregatirea studentilor în vederea  obtinerii unor burse ştiinţifice sau profesionale = 10 ore fizice/an (prin asumare).
Pregătirea studenţilor pentru participarea la manifestari stiintifice studentesti sau concursuri profesionale = 10 ore fizice/an (prin asumare).

Nr
Disciplina
Anul
Specializarea
Nr. stud.
Nr de oreA_12 Tutore
[A.XI. Îndrumarea studentilor (tutoriat) pentru alegerea rutei profesionale in cadrul sistemului de credite transferabile - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
Pentru cadrele didactice propuse de conducerea facultăţii
In conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie Nr. [...])
Tutorat formatiune de studii/an
28 ore fizice/an
Tutote pentru studenti straini care efectueaza stagii de cercetare in facultatea, pe o durată mai mare de 8 saptamani = 10 ore fizice/student
Tutore pentru studenti aflati in stagii doctorale/postdoctorale, pe o perioada mai mare de 3 luni = 12 ore fizice/an

Anul de studii
Grupa
Nr de ore
B. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul invăţământului (440 ore fizice)

B_01 Pregătire individuală (autoperfecţionare)
[B.I. Pregătire individuala (autoperfecţionare) - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
6 ore/sapt (41 săptămâni) Nu se referă la pregătirea activităţilor didactice, prevăzute în statele de funcţii. Acestea sunt incluse în punctul A.

Nr
Descrierea activitatii
Nr.de ore
B_02 Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs. Parcurgerea completa a formelor postuniversitare de învăţământ în domeniul de activitate sau într-unul complementar
[B.II. - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
6 ore/sapt. (28 de săptămâni) – doar pentru asistenţi (cu certificare)

Nr
Descrierea activitatii
Nr.de ore
B_03 Participarea la conferinţe, simpozioane, congrese s.a., organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare
[B.III. - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
- 24 ore/participare in alta localitate, 8 ore/participare in localitatea de domiciliu
- audiere conferinte (prelegeri) in facultate (minim o audiere/an) 2 ore fizice
- participarea sustineri publice de teze de doctorat in facultate (minim două audieri pe an) (in afara celor la care este membru in comisia de doctorat pentru analiza tezei) 4 ore fizice

Nr
Denumirea manifestarii (titlu prelegere/nume conferentiar; titlu teza doctorat/nume Drd./nume Cond. Doctorat)
Localitatea
Tara
Nr de ore


B_04 Organizarea de congrese, conferinţe, manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale
[B.IV. Organizarea de congrese ş.a., in domeniul de activitate sau in domenii colaterale (complementare) - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
60 ore pentru eveniment. Se împart între membrii comitetului de organizare (prin asumare).

Nr
Denumirea manifestarii
Nr de ore
B_05 Infiinţarea, amenajarea şi modernizarea laboratoarelor, a staţiilor pilot, a centrelor de cercetare acreditate (cel puţin la nivel de universitate) (se acordă la infiinţare – pentru toţi membrii centrului) (cercetare)
[B.V. Infiintarea, amenajarea si modernizarea laboratoarelor, a staţiilor pilot, a centrelor de excelenta (cercetare), a aparaturii de laboratoare, s.a. - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
60 ore pentru unitate. Se împart între membrii unităţii (prin asumare).

Laboratorul/Centrul/Statia pilot
Activitatea
Nr.de ore
B_08 Perfecţionarea propriei pregătiri pedagogice (comunicare, evaluare, management academic,...)
[B.VIII. Perfecţionarea propriei pregătiri pedagogice - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
28 ore/an - cu certificarea participarii la activitatile de perfectionare a pregatirii pedagogice.

Descrierea activitatii
Nr.de oreB_09 Elaborarea de materiale didactice tiparite sau in format electronic (curs, indrumator de lucrari, culegere de probleme, carti de specialitate, monografii, etc)
[B.IX. Elaborarea de manuale, indrumare, culegeri de probleme si de teste si a altor materiale didactice - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
3 ore/pagina A4 dactilografiata la 1,5 rânduri in limba romana. Se imparte la numarul de autori              - prin asumare, pentru anul aparitiei
8 ore/pagina A4 dactilografiata la 1,5 rânduri intr-o limba straina . Se imparte la numarul de autori        - prin asumare, pentru anul aparitiei

Nr
Titlu (Estimativ)
Tipul materialului
Nr de pag
Nr de ore


C. Activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, potrivit specificului  (344 ore fizice)
C_01 Activităţi de pregatire  
[C.I. Activităţi prevăzute in planul intern - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
- 80 ore pentru depunerea unei propuneri de grant (Directorul propunerii distribuie sub semnătură numărul de ore între membrii echipei). (prin asumare)
- 200 ore pentru o lucrare stiinţifică publicată sau acceptată spre publicare (care are atribuit DOI)  într-o revistă cu factor de impact 0.5.  (prin asumare)
- 80 de ore pentru o lucrare ştiinţifică publicată sau acceptată spre publicare într-o revită BDI, ISI proceedings sau prezentare orală la o conferinţă (cu dovada prezentării). (prin asumare)
- 30 de ore pentru prezentarea unui poster într-o conferinţă (cu dovada participării). (prin asumare)
Numărul de ore se împarte la numărul de autori, conform înţelegerii colectivului de autori.      

Nr
Denumirea activitatii
Nr de ore
C_02 Activităţi în cadrul centrelor de cercetare
[C.II. Activităţi in cadrul centrelor de cercetare prevăzute in plan intern - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
- Intocmirea raportulul de faza sau/si raportului final de cercetare (pentru proiect in derulare, maxim 100 de ore / proiect). Directorul/responsabilul de proiect distribuie sub semnătură numarul de ore alocat fiecărui membru al echipei.
- Activităţi de cercetare efectuate în cadrul proiectelor în desfăsurare (conform gradului de implicare in realizarea proiectului).
Aceste activităţi pot fi trecute în fişa postului numai dacă ele nu sunt remunerate din alte surse de finanţare (prin asumare, cu prezentarea documentelor aferente la decanatul facultăţii).

Nr
Denumirea activitatii
Nr de ore
C_03 Activităţi in cadrul centrelor de transfer tehnologic
 [C.III. Activităţi in cadrul centrelor de transfer tehnologic - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
max 100 ore – prin asumare si detalierea activitatii. Aceste activităţi pot fi trecute în fișa postului numai dacă ele nu sunt remunerate din alte surse de finanţăre. Aceste activităţi pot fi trecute în fişa postului numai dacă ele nu sunt remunerate din alte surse de finanţare  (prin asumare, cu prezentarea documentelor aferente la decanatul facultăţii).

Nr
Denumirea activitatii
Nr de ore

C_04 Activităţi industriale de inovare sau inventica
[C.IV. Elaborare individuala de inovare sau inventica, prevăzute in plan intern - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
max 100 ore pentru propunere de brevet de inventie (in anul depunerii). Se împarte la numărul de autori, conform înţelegerii colectivului de autori. Aceste activităţi pot fi trecute în fişa postului numai dacă ele nu sunt remunerate din alte surse de finanţare (prin asumare, cu prezentarea documentelor aferente la decanatul facultăţii).

Nr
Titlul propunerii
Numarul de inregistrare
Nr de ore

C_05 Elaborarea tratatelor, monografiilor si a cărţilor de specialitate
 [C.V. Elaborarea tratatelor, monografiilor si a cărţilor de specialitate, prevăzute in planul intern - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
– prin asumare si detaliere activitate
-4 ore/pagina A4 dactilografiata la 1,5 rânduri in limba romana. Se ţine cont de numărul de autori.
-8 ore/pagina A4 dactilografiata la 1,5 rânduri intr-o limba străină. Se ţine cont de numărul de autori.

Nr
Titlu
Tipul materialului
Nr de pag
Nr de ore


D. Activităţi de dezvoltare instituţională (200 ore fizice)

D_01 Participarea la comisii si consilii in interesul invăţământului (in departament/facultate/universitate sau in alte comisii), altele decât cele menţionate la punctele A, B şi C.
[A.XII. Participarea la comisii si consilii in interesul invăţământului - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
10 ore fizice/an

Nr
Descriere activitatii
Loc de desfasurare
Nr de ore

D_02  Participarea la activităţi ample în interesul dezvoltării instituţionale.
Responsabil activităţi admitere (responsabil oficiu permanent al admiterii),  200 ore fizice/an
Responsabil concurs profesional „[...]”, 50 ore fizice /an
Responsabil organizarea Zilei porţilor deschise 100 ore fizice/an
Responsabil  cu organizarea practicii tehnologice, 50 ore fizice/an
Alte activităţi de dezvoltare instituţională (prin asumare, numărul de ore se atribuie în funcţie de anvergura acţiunii).
- 50 ore fizice/an  (maxim) pentru fiecare program (prin asumare) (responsabili specializari licenta/master/studii postuniversitare, etc).
       - elaborarea documentaţiei aferente pentru programe noi de studii, daca acestea sunt aprobate de Consiliul Facultăţii.
       - acţiuni concrete pentru promovarea  secţiei a cărui responsabil este.
- 50 ore fizice/an pentru elaborarea documentelor de calitate - Responsabilul Comisiei de Calitate,
- 50 ore fizice/an Responsabil cu activităţile internaţionale, Responsabil Francofonie, etc.

Nr
Descriere activitatii
Loc de desfasurare
Nr de ore

D_03 Participarea la programele instituţionale naţionale şi internaţionale la care universitatea este promotor sau partener
50 ore (maxim) pentru fiecare program – prin asumare ( responsabil programe  Erasmus, DAAD, Marie Curie, etc.)
Alte activităţi de dezvoltare instituţională (prin asumare, numărul de ore se atribuie în funcţie de anvergura acţiunii).

Nr
Titlul proiectului
Pozitia in proiect
Nr.de ore

D_04 Participarea la comisii şi consilii in interesul invăţământului (în departament/facultate/universitate sau în alte comisii) [A.XII. Participarea la comisii si consilii in interesul invăţământului - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
In conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie Nr. [...]).  Se iau în considerare doar acele activităţi care nu sunt remunerate din alte surse.
Participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului
10 ore fizice/comisie/an

Denumirea comisiei/consiliului
Nr.de oreD_05 Activităţi privind promovarea cadrelor didactice din învăţamantul superior
[A.IX. Consultatii - din Contractul Colectiv de Munca, Nr. [...]]
10 ore fizice/candidat pentru fiecare membru al comisiei, inclusiv preşedinte (se aplica inclusiv membrilor comisiilor de abilitare)
Se completează cu: numele si prenumele candidatului, denumirea postului, poz in statul de functii, catedra, facultatea, universitatea, numarul de ore
Se iau în considerare doar acele activităţi care nu sunt remunerate din alte surse.

Nr
Numele si prenumele candidatului
Den. post
Poz
in SF
Catedra
Facultatea
Universitatea
Nr de ore

(prin asumare)D_06 Responsabilităţi de Management Academic
200 se ore fizice/ an pentru activităţi instituţionale  realizate de Decan, Prodecan, Director de departament,
100 ore fizice / an  pentru activităţi instituţionale  realizate de Directorii de studii,
50 ore fizice/an pentru activităţi instituţionale  realizate de membrii Consiliului facultăţii si senatori.

Responsabilitatea
Activitatea
Nr.de oreANEXA LA FISA POSTULUIActivitate A
(max. 656 ore – min. 492 ore)
Activitate B
(max. 640 ore – min. 480 ore)
Activitate C
(344 ore –
min. 300 ore)
TOTAL
(min 1640 ore)
Propus 
Realizat

Activitati propuse

Cadru didactic
Director departament
Decan

Titlul, Numele si prenumele
Semnatura


Data:


Activitati realizate

Cadru didactic
Responsabil Comisie de Calitate
Director departament
Decan
Titlul, Numele si prenumele
Semnatura
Data:

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

...cu număr. 68.

Statul incompetent

Luați lumină și funie